KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI / STAJYER  HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

a)     Veri Sorumlusu

GEMA ELEKTRO PLASTİK VE ELEKTRONİK SAN. DIŞ TİC. A.Ş.  (Bundan sonra “Şirket 1” olarak anılacaktır.) ve GEMA POLİMER PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( Bundan sonra “Şirket 2” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimiz kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

İşbu aydınlatma metni tahtında Şirket 1 ve Şirket 2 birlikte “ŞİRKETLER” olarak anılacaklardır.

b)     İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri

Adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Bilgileri Adres, e-posta adresi,telefon
Eğitim Bilgileri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz eğitim geçmişi ve iş tecrübesi geçmişine ilişkin bilgiler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Özgeçmişte yer vermeniz halinde fotoğrafınız
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, Özgeçmişinizde belirtmeniz halinde, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler, Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirtebileceğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz.
Diğer Askerlik durumu, iletmeniz halinde özgeçmişiniz içerisinde eklediğiniz kişisel ve yönetsel becerilerinize dair kanaat oluşturabilecek ön yazı, sertifika, hobi ve yetkinlikler, sürücü belgesi bilgileri, Referans bilgileri (referans kişisinin adı-soyadı, telefonu, e-postası, unvan,)

Belirtilen kategoriler dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak yüklediğiniz özgeçmişiniz aracılığıyla ilettiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, manuel olarak doldurulan alanlara girmemenizi öneririz.

c)     Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

  • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) (c) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. 

Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. 

d)     Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddesindeki hukuki sebebe dayanarak, sizin tarafınızdan başvuru formunun doldurulması ve özgeçmişinizin yüklenmesi aracılığıyla elektronik ortamlarda elde edilecektir. 

e)     Yurtdışına Aktarım       

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, bordrolamaya ilişkin işlemlerin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin, 

(i)              Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya 

(ii)            Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla

aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir. 

f)     KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

GEMA ELEKTRO PLASTİK VE ELEKTRONİK SAN. DIŞ TİC. A.Ş. için ‘’Ege Serbest Bolgesi, Koru Sok.,No:12, Gaziemir, Izmir/Turkiye’’, GEMA POLİMER PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ için Oto Sanayi Sitesi, Dalgıç Sk., No:31, 4.Levent, Istanbul 34418, Türkiye  adresindeki Şirketlerimize bizzat gelerek, …@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketlerimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk[YT2] @gemapolimer.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

g)     Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirketlerimiz, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir. 

h)     Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketler’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.