Sürdürülebilirlik Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler tarafından, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için ortaya konan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini içermektedir.  

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), sürdürülebilirlik çabalarımızı yönlendirmek için bir itici güç olmuş ve sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturmuştur.

GEMA bünyesinde bulunan tüm şirketler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim faaliyetlerinde ve ürünlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

GEMA, bu kapsamda, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik platformlarındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Tüm faaliyetlerimizde sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

Paydaşlarımızla yaptığımız diyaloglar ve ulusal / uluslararası sektör birliklerinin belirlediği küresel standartlar doğrultusunda toplamda 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na hizmet ediyoruz:

Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınmasını destekliyor, tüm süreçlerimizde kadın erkek fırsat eşitliğine özen gösteriyoruz.

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Güvenli ve insana yakışır iş ortamını sağlamak anlayışıyla insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen iş süreçleri ve politikalarıyla hareket etmeyi ve tüm çalışanlarımıza bu anlayışı aktarmayı hedefliyoruz.

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Sürdürülebilir kalkınma için inovasyon ve yenilikçi ürünleri destekliyoruz. AR-GE ve inovasyona yatırımlar yapıyor, yenilikçi ürün geliştirme süreçlerimizi ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerimizle yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kaynakların daha akıllı ve daha sürdürülebilir kullanımını ve yönetmeyi sağlayan inovatif çözümler buluyor ve sürekli gelişmeyi merkezimizde tutmayı hedefliyoruz.

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dil, din, ırk, cinsiyet gibi kişisel özellikler ve tercihler nedeniyle farklı ve adil olmayan bir uygulamada bulunulmayacağına ilişkin politikaları ve kapsayıcılık yaklaşımını benimsiyoruz.

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

GEMA Şirketler Grubu olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında benimsediğimiz Sorumlu Üretim ve Tüketim Uygulamaları çerçevesinde doğal kaynakların etkin kullanımını ve sürdürülebilir yönetimini destekliyoruz. Karbon salımını minimize etmeyi hedefliyor, Çevre Dostu Ürün Geliştirilmesi alanında değer zinciri içerisindeki yüksek standartları korurken, çevreye verilen zararı azaltan ve/veya yok eden ürünler geliştiriyoruz.

Amaç 13: İklim Eylemi

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tüm faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini sınırlandırıyor, emisyon yoğunluğumuzu takip ediyor, azaltım projeleri geliştiriyor ve bu kapsamda enerji verimliliği çalışmaları ile yeni teknolojilere yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Amaç 17: Amaçlar için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilke ve amaçlarını benimsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kamu-özel ve sivil toplum işbirliklerini destekliyoruz.

Öncelikli

Konularımız 

  • Çevre dostu ürün tasarımı ve geliştirilmesi
  • Doğal kaynakların etkin kullanımı
  • İklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği
  • İş sağlığı ve iş güvenliğine verilen önem
  • İnsan kaynağı yönetimi
  • Topluma yararlı projelerin geliştirilmesi
  • Ekonomik performans
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • Paydaşlarımızın memnuniyeti